Workshop #1 Ceramics Painting by Trampoline Studio

anyroom: Ceramics Painting Workshop by Trampoline studio ผ่านไปแล้วนะคะ สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อปเพ้นท์เซรามิคของเรา ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราจะได้ชิ้นงานที่เผาเคลือบสมบูรณ์แล้วนั้น ระหว่างนี้มาชมภาพบรรยากาศ และผลงานของแต่ละท่านกันดีกว่าค่ะ หากใครที่คราวนี้พลาด ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ ...
Read more >Workshop #1 Ceramics Painting by Trampoline Studio